KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Podane przez Panią/ Pana dane osobowe przetwarzane są zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE                             (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), dalej „RODO” oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz.U.2018.1000).

 

Informujemy, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym jest: PHU MiMax MAGDA KABZA, ul. Żeromskiego 11/295-063 Rogów, NIP 8331397283 REGON 383280528 dalej zwane także „Administratorem”. Administrator będzie prowadził operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

 

 1. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora można skontaktować się nami przez adres e-mail: biuro@phu-mimax.pl

 

 1. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane:
 1. na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 2. na podstawie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 3. gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora – windykacja należności (zgodnie z art. 6 lit. f RODO)
 4. w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na administratorze – rachunkowość (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 1. Podane przez Panią/Pana dane osobowe  mogą być udostępniane jedynie uprawnionym przez przepisy prawa organom państwowym lub  podmiotom, z których usług korzystamy przy ich przetwarzaniu, w oparciu o stosowne umowy zawarte z niżej wymienionymi podmiotami, np. firmom informatycznym lub kurierskim

 

 1. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu ustania celu w jakim zostały pozyskane, przez czas określony przepisami prawa lub do momentu wycofania zgody w przypadku kiedy są przetwarzane na podstawie zgody. Wycofanie zgody następuje poprzez wysłanie zgłoszenia o cofnięciu zgody na adres mailowy: biuro@phu-mimax.pl .
 2. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:

 

 1. dostępu do swoich danych osobowych,
 2. sprostowania swoich danych osobowych,
 3. usunięcia swoich danych osobowych (żądanie usunięcia danych spowoduje niezwłoczne usunięcie Pana/ Pani danych osobowych z naszej bazy danych),
 4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 5. wniesienia skargi do organu nadzorczego
 6. przenoszenia danych osobowych,
 7. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania – jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

 

W celu wykonania w/w uprawnień wymienionych należy skontaktować się z nami poprzez adres mailowy wskazany w punkcie 2

 

 1. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

 1. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji umów i zleceń.

 

PHU MiMax MAGDA KABZA


ul. Żeromskiego 11/2

95-063 Rogów

 
biuro@phu-mimax.pl

+48 534 873 183

 

Godziny pracy


pon-pt: 8:00 - 16:00