POLITYKA PRYWATNOŚCI /RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA W PHU MiMax MAgda kabza DOKUMENT OBOWIĄZUJE OD 25.05.2018R.

Podstawa prawna

Na podstawie art.14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych,zwane dalej RODO) (Dz.U.UE.L.2016.119.1)

przedstawiamy poniżej informację dotyczącą przetwarzania przez PHU MiMax Magda Kabza Państwa danych osobowych zgodnie z przepisami w/w Rozporządzenia


Administratorem Danych Osobowych (ADO)przetwarzanych przez nas w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej jest Magda Kabza ,prowadząca działalność gospodarczą : PHU MiMax Magda Kabza z siedzibą w Modrzewakiego 2a/67, 95-060 Brzeziny,

NIP 833-139-72-83, REGON 383280528 zwany dalej „Administratorem” lub „PHU MiMax”

Dane są przetwarzane zgodnie z art.6 zawartym w Ogólnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych (RODO)


Jak przetwarzamy dane

PHU MiMax dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób ,których dane dotyczą ,a w szczególności zapewnia,że zbierane dane są:

-przetwarzane zgodnie z prawem ,rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby ,której dane dotyczą ;

-zbierane w konkretnych ,wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane w sposób niezgodny z tymi celami;

-adekwatne,stosowne oraz ograniczone do tego,co niezbędne ,do celów w których są przetwarzane

-prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane

-przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby,której dane dotyczą ,przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów ,w których dane te są przetwarzane;

-przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych ,w tym ochronę

przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą ,zniszczeniem lub uszkodzeniem ,za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.


Przetwarzanie danych w związku z relacjami biznesowymi i kontaktami

Jako ADO przetwarzamy dane naszych partnerów biznesowych (inwestorów, podwykonawców, kontrahentów),ich pracowników /współpracowników ,dane innych osób przekazywane w ramach realizacji umów ,a także innych osób nawiązujących kontakt z nami za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej


W związku z relacjami biznesowymi i kontaktem możemy przetwarzać następujące dane:

-identyfikacyjne

-teleadresowe  

-dotyczące stanowiska pracy i uprawnień zawodowych oraz inne,przekazane nam w związku ze współpracą lub kontaktem . 

Powyższe dane pozyskujemy bezpośrednio od osób ,których dane dotyczą ,a także od innych osób ,np. od ich pracodawców /zleceniodawców .

W związku z relacjami biznesowymi i kontaktem przetwarzamy dane w następujących celach:

-nawiązania współpracy

-zawarcia i wykonywania umowy/zlecenia/zamówienia

-rozliczenia umów

-udzielenia odpowiedzi na wszelkie skierowane zapytania lub wnioski oraz prowadzenie dalszej korespondencji /kontaktu w tym zakresie

-marketingu i kontaktu w sprawie innych informacji i usług  PHU MiMax

-obrony przed potencjalnymi roszczeniami ,a także w celu ew kierowania roszczeń

 Podanie danych jest dobrowolne ,jednak może okazać się niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy lub do udzielenia odpowiedzi na skierowane zapytanie albo w celu prowadzenia korespondencji.

 Dane zebrane w celach zawarcia i wykonania umowy będą przetwarzane przez okres trwania umowy ,a następnie do chwili upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń

Dane osób które skontaktowały się z PHU MiMax będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielania odpowiedzi i ew .prowadzenia korespondencji ,a następnie do chwili upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń


Dane przetwarzane przez nas w związku z relacjami biznesowymi i kontaktem mogą być przekazywane naszym partnerom biznesowym (Np. inwestorom i podwykonawcom w ramach współpracy przy danym projekcie /inwestycji) oraz innym naszym kontrahentom wspierającym nas w organizacji pracy,usług IT i marketingu


Przetwarzanie danych w związku z rekrutacją

Jako ADO przetwarzamy dane osób ubiegających się o zatrudnienie przekazane wszelkimi dostępnymi kanałami rekrutacji,w tym w szczególności przetwarzamy wszelkie dane przekazane nam w ramach aplikacji oraz zebrane w ramach procesu rekrutacji.

W związku z rekrutacją możemy przetwarzać następujące dane (przetwarzanie niektórych danych może zależeć od wyrażenia przez Państwa zgody ):dane identyfikacyjne ,dane teleadresowe ,dane dotyczące wykształcenia ,dane dotyczące umiejętności i dotychczasowego zatrudnienia ,dane dotyczące uprawnień oraz inne dane przekazane nam w trakcie procesu rekrutacji.

W związku z rekrutacją przetwarzamy dane w celu rozpatrzenia kandydatury i realizacji procesu rekrutacji. Podstawą przetwarzania danych przez ADO są przepisy obowiązującego prawa ,w szczególności Kodeksu Pracy oraz aktów wykonawczych.

Podanie danych jest dobrowolne ,jednak niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji i nawiązanie ewentualnej dalszej współpracy. Dane będą przetwarzane w celach określonych powyżej przez okres trwania procesu rekrutacyjnego. 

Dane przetwarzane przez nas w związku z rekrutacją mogą być przekazywane podmiotom wspierającym nas w procesie rekrutacji oraz świadczącym na naszą rzecz usługi IT.


Czy Państwa dane trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Państwa dane nie trafią poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego .


Jakie uprawnienia Państwu przysługują ?

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

a) prawo dostępu do danych osobowych ,w tym prawo do uzyskania kopii tych danych ;

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych -w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne ;

c)prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw prawo do bycia zapomnianym)

w przypadku gdy:

-dane nie są już niezbędne do celów ,dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

-osoba ,której dane dotyczą ,wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych ,

-osoba ,której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych ,która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

-dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem ,

-dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa

d)prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych-w przypadku gdy:

-osoba której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych ,

-przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem ,a osoba której dane dotyczą sprzeciwia się usunięciu danych ,żądając w zamian ich ograniczenia

-Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów ,ale osoba której dane dotyczą ,potrzebuje ich do ustalenia,obrony lub dochodzenia roszczeń

-osoba ,której dane dotyczą ,wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych,do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu

e)prawo do przenoszenia danych -w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

-przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą ,której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę ,

- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany ;

f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych-w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

- zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją ,w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora ,

  -przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią,z wyjątkiem sytuacji,w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby ,której dane dotyczą ,wymagające ochrony danych osobowych ,

  w szczególności gdy osoba ,której dane dotyczą jest dzieckiem.


   Każda osoba,której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w sprawach ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ,w zgodności z art 77 RODO


   W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art.6 ust 1 lit a RODO),przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania ,którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem ,z obowiązującym prawem.   Kontakt

   Mogą się Państwo skontaktować z PHU MiMax pod adresem: biuro@phu-mimax.pl

    

   PHU MiMax MAGDA KABZA


   ul. Żeromskiego 11/2

   95-063 Rogów

    
   biuro@phu-mimax.pl

   +48 534 873 183

    

   Godziny pracy


   pon-pt: 8:00 - 16:00