OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PHU MiMax 

Ogólne Warunki Sprzedaży MiMax

§ 1 Postanowienia ogólne.

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej OWS) regulują sprzedaż węgla przez Magdę Kabza prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą MiMax Magda Kabza z siedzibą w Rogowie (95-063), przy ul. Żeromskiego 12 lok.2, NIP: 833-139-72-83, zwaną dalej Sprzedawcą i stanowią integralną część Zamówienia, o którym mowa w § 2 oraz każdej umowy sprzedaży lub świadczenia usług zawartej przez Sprzedawcę z osobą fizyczną, prawną, jednostką organizacyjna niemającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, zwaną dalej Kupującym.
 2. Ilekroć w postanowieniach OWS jest mowa o:
 1. Kupujący - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawiera umowę ze Sprzedającym na zakup węgla.
 2. Węgiel - oznacza opał stały pochodzenia naturalnego, w postaci brykietów, kostki, orzecha, miału i innych sortymentów, o parametrach jakościowych określonych w specyfikacji technicznej dostępnej u Sprzedającego.
 3. Umowa - oznacza umowę sprzedaży węgla zawartą pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.
 4. Cena - Umowa sprzedaży lub zamówienie lub faktura zaliczkowa lub faktura pro-forma lub inny dokument w zależności od indywidualnych ustaleń Sprzedającego i Nabywcy, określają cenę netto i brutto przedmiotu sprzedaży w tym cenę za 1 tonę węgla. Cena brutto obejmuje podatek od towaru i usług (VAT) wg obowiązujących przepisów z dnia sprzedaży
 5. Dostawa - oznacza dostarczenie węgla przez Sprzedającego do miejsca wskazanego przez Kupującego.
 6. Potwierdzenie – pisemne lub elektroniczne oświadczenie Sprzedającego o przyjęciu zamówienia, złożone Kupującemu po jego otrzymaniu wraz z określeniem, co najmniej ceny towaru, sumarycznej wartości zamówionego towaru, terminu realizacji, miejsca i warunków dostawy/odbioru oraz warunków płatności.
 1. Niniejsze OWS są udostępniane Kupującym poprzez ich zamieszczenie na stronie internetowej Sprzedającego prowadzonej pod adresem https://phu-mimax.pl/
 2. Kupujący jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszymi OWS. Sprzedający wskaże OWS w ofercie sprzedaży lub potwierdzeniu Zamówienia, informując o ich obligatoryjnym zastosowaniu. Złożenie Zamówienia (lub faktyczne przystąpienie do transakcji sprzedaży) przez Kupującego jest równoznaczne z zaakceptowaniem OWS i przyjęciem ich do stosowania (bez żadnych odstępstw, zmian i zastrzeżeń).
 3. Warunki umowne, indywidualnie uzgodnione przez Strony i potwierdzone w formie pisemnej, mają pierwszeństwo przed postanowieniami niniejszych OWS w zakresie, w jakim zawierają uregulowania odmienne od niniejszych OWS.
 4. Niniejsze OWS wyłączają stosowanie wzorców innych dokumentów (jak ogólne warunki umowy, warunki sprzedaży, zakupu, regulaminy itp.) stosowanych lub ustalanych przez Kupującego.
 5. Działający w imieniu Kupującego oświadcza/ją, iż dysponuje/ą wszelkimi stosownymi uchwałami organów spółki Kupującego, uprawniającymi go/ich do zaciągnięcia zobowiązań, w szczególności uwzględniając wartość transakcji, względnie, iż uchwały takie nie są wymagane, a tym samym uprawniony/eni jest/są do skutecznego związania stron Umową.

 

§ 2 Zawarcie umowy

 1. Z zastrzeżeniem ust. 6 umowa zostaje zawarta, z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia, o którym mowa w niniejszym paragrafie. Postanowienie zdania poprzedzającego nie dotyczy umów zawieranych przez Sprzedawcę z konsumentami, czyli z osobami fizycznymi poza zakresem prowadzonej działalności gospodarczej.
 2. Umowa może zostać zawarta w formie pisemnej, ustnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 3. W przypadku zawarcia umowy ustnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, Sprzedający niezwłocznie potwierdzi jej warunki w formie dokumentowej. Brak zastrzeżeń Kupującego do otrzymanego Potwierdzenia Zamówienia wyrażonych w terminie 1 dnia od otrzymania Potwierdzenia Zamówienia stanowić będzie akceptację Potwierdzenia Zamówienia przez Kupującego na warunkach w nim określonych. W przypadku odmiennych ustaleń między stronami ceną towaru jest cena wynikająca z potwierdzenia zamówienia.
 4. Umowa sprzedaży węgla zawierana jest na podstawie:
 5. Zamówienia Kupującego;
 6. Oferty Sprzedającego;
 7. Cennika Sprzedającego.
 8. Zamówienie powinno być podpisane przez osobę upoważnioną do jego złożenia i powinno zawierać co najmniej:
 • nazwę zamawianej rzeczy, jej ilość,
 • imię, nazwisko oraz numer telefonu osoby uprawnionej do odbioru zamawianej rzeczy,
 • jeżeli Sprzedawca ma dostarczyć rzecz na miejsce wskazane przez Kupującego

– dokładne miejsce dostawy. Zamówienie powinno obejmować także sformułowanie ‘’Zamawiam towar/usługę z obowiązkiem zapłaty’’ lub inne równoznaczne oświadczenie Kupującego, iż wie, że złożenie zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty za towar/usługę.

 1. Jeżeli w Zamówieniu strony określiły, że Kupujący zobowiązany jest zapłacić zaliczkę, umowa zostaje zawarta pod warunkiem dokonania wpłaty zaliczki w sposób i w terminie określonym w Zamówieniu.
 2. Skutki błędów i innych nieprawidłowości w Zamówieniu oraz w jego przekazie obciążają wyłącznie Kupującego.
 3. Zmiana, uzupełnienie lub sprostowanie Zamówienia wymaga pod rygorem nieważności formy dokumentowej lub pisemnej i wymaga akceptacji obu Stron umowy.
 4. Kupujący jest odpowiedzialny za to, aby dane techniczne, jakość i ilość materiału określona w jego zamówieniu lub umowie odpowiadała jego potrzebom. Jeśli zamówienie nie określa zgodności materiału z normą lub nie zawiera opisu żądanej jakości materiału, zamówiony Węgiel będzie dostarczony jako towar standardowy, który powinien być zgodny ze specyfikacjami Sprzedawcy. W tej sytuacji Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za specjalne wymogi jakościowe.
 5. Atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności lub inne dokumenty potwierdzające jakość towaru, dołącza się do dostarczanego dokumentu wydania towaru i/lub Faktury VAT.

 

§ 3 Realizacja umowy

 1. Miejscem zawarcia umowy i spełnienia świadczenia na rzecz Sprzedawcy jest siedziba Sprzedawcy.
 2. Towar sprzedawany jest ilościowo według jednostek sprzedaży (np. szt., opak. jednostki masy). Zamówienie powyżej 25 t uważa się za sprzedaż hurtową.
 3. W przypadku gdy umowa wykonywana jest częściami, Zamówienia poszczególnych partii rzeczy mogą zostać złożone w formie ustnej, sms-a lub poczty elektronicznej. Podstawą realizacji ustnych zamówień jest złożenie wcześniej Zamówienia pisemnego, o którym mowa w § 2 OWS.
 4. Dokumentem potwierdzającym wykonanie umowy przez Sprzedawcę jest podpisany przez Kupującego, w tym osobę odbierającą w jego imieniu zamówioną rzecz, dowód wydania lub dostawy towaru (WZ).
 5. W razie wątpliwości poczytuje się, że osoba stawiająca się po odbiór zamówionej rzeczy lub przebywająca w miejscu dostawy i dokonująca odbioru, jest umocowana przez Kupującego do odbioru rzeczy i potwierdzenia zgodności dostawy z Zamówieniem, w tym w zakresie jej ilości, rodzaju i jakości.
 6. Kupujący odbierając rzecz od Sprzedawcy zobowiązany jest do niezwłocznego sprawdzenia jej zgodności z Zamówieniem, w tym w zakresie jej ilości, rodzaju i jakości. Kupujący zobowiązuje się zawiadomić Sprzedawcę – na wskazany uprzednio adres e-mail - o wszelkich widocznych uszkodzeniach lub brakach rzeczy, najpóźniej w terminie 3 dni roboczych od momentu dostawy rzeczy, pod rygorem uznania, iż rzecz dostarczona została jako zgodna z umową i jest niewadliwa.
 7. Ostateczna ilość sprzedanych, dostarczonych rzeczy zostaje stwierdzona w oparciu o rzeczywiście wydane, dostarczone ilości rzeczy, wskazane w dowodach wydania lub dostawy towaru (WZ). Podpisując dowód wydania lub dostawy towaru (WZ) Kupujący potwierdza zgodność odbieranych rzeczy z Zamówieniem, w tym w zakresie ich ilości, rodzaju i jakości.
 8. Kupujący w przypadku zamówienia rzeczy z dostawą przez Sprzedawcę zobowiązuje się do odbioru zamówionych rzeczy w miejscu dostawy określonym w Zamówieniu oraz w terminie uzgodnionym przez strony i wskazanym w potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę. W przypadku odmowy odbioru dostarczonych rzeczy w miejscu wskazanym w Zamówieniu lub w terminie określonym w potwierdzeniu jego przyjęcia Kupujący zobowiązany jest pokryć koszty ich dostawy.

§ 4 Cena i warunki płatności

 1. Ceny oferowanych przez Sprzedawcę rzeczy są określone w obowiązujących u niego cennikach lub w przygotowanych na życzenie Klienta ofertach handlowych.
 2. W Zamówieniu strony określają termin oraz sposób zapłaty ceny.
 3. Zapłata ceny następuje na podstawie faktury VAT lub faktury proforma wystawionej przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w tym dokumencie od dnia wydania rzeczy lub świadczenia usługi. Termin do zapłaty ceny liczony jest od dnia wystawienia faktury VAT.
 4. Jeżeli zapłata ceny nastąpić ma przelewem, Kupujący obowiązany jest dokonać wpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy prowadzony przez PKO Bank Polski S.A. Nr konta: 34 1020 3378 0000 1902 0353 6174.
 5. Zaliczka wpłacona przez Kupującego podlega zaliczeniu na poczet ceny.
 6. Jeżeli Kupujący opóźnia się z zapłatą ceny za dostarczoną część rzeczy, Sprzedawca może według swojego wyboru powstrzymać się z dostarczeniem dalszych partii rzeczy do czasu zapłaty przez Kupującego należnej ceny lub może odstąpić od pozostałej, niewykonanej części umowy.
 7. W przypadku opóźnienia Kupującego w zapłacie, Sprzedawcy przysługuje prawo do naliczenia odsetek Ustawowych.

 

§ 5 Miejsce i termin dostawy

 1. Jeżeli Sprzedawca ma dostarczyć rzecz na miejsce wskazane przez Kupującego jego obowiązek obejmuje tylko dostawę rzeczy na miejsce wskazane w Zamówieniu, Sprzedawca nie dokonuje rozładunku zamówionych przez Kupującego rzeczy.
 2. Kupujący zobowiązany jest do zapewnienia na własny koszt niezwłocznego rozładowania zamówionych przez siebie i dostarczonych mu przez Sprzedawcę rzeczy. W przypadku przestoju pojazdu Sprzedawcy, Kupujący zobowiązany jest do pokrycia kosztów tego przestoju, od chwili przybycia pojazdu na miejsce dostawy do chwili jego wyjazdu z tego miejsca.
 3. W przypadku zamówienia rzeczy z dostawą realizowaną przez Sprzedawcę Kupujący zobowiązuje się do zapewnienia możliwości wjazdu środków transportu Sprzedawcy do miejsca dostawy stosownie do wymagań środków transportu i obowiązujących przepisów prawa. W przypadku gdy realizacja dostawy nie będzie możliwa z powodu braku możliwości wjazdu do miejsca dostawy lub z innych przyczyn leżących po stronie Kupującego, Kupujący zostanie obciążony za transport oraz przestój pojazdu Sprzedawcy.
 4. Jeżeli świadczenie wydania rzeczy przez Sprzedawcę lub jej dostawy na miejsce wskazane w Zamówieniu w umówionym terminie stało się niemożliwe wskutek okoliczności, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, termin wydania lub dostawy przedłuża się o czas trwania powyższych okoliczności. Sprzedawca uprawniony jest do poinformowania Kupującego o niemożliwości spełnienia świadczenia w umówionym terminie i przedstawienia nowego terminu wydania lub dostawy.
 5. Ewentualne opóźnienia w wydaniu zamówionej rzeczy lub dostawie nie upoważniają Kupującego do naliczania jakichkolwiek kar za opóźnienie oraz do dochodzenia odszkodowania z tego tytułu.
 6. Jeżeli świadczenie Sprzedawcy stało się niemożliwe wskutek okoliczności, za które Sprzedawca odpowiedzialności nie ponosi, Sprzedawca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.
 7. Kupujący zobowiązany jest powiadomić Sprzedawcę o preferowanej dacie odbioru lub dostawy, jak również przekazać wszelkie istotne instrukcje wysyłkowe. Sprzedawca jest związany terminem dostawy jedynie wówczas, gdy jest on zgodny z obowiązującymi zasadami dostaw lub potwierdzi pisemnie inne warunki dostaw.
 8. Termin dostawy ulega przedłużeniu o czas trwania przeszkody zaistniałej na skutek okoliczności niezależnych od Sprzedawcy tj. np. wstrzymanie dostaw lub nieterminowe dostawy surowców przez dostawców Sprzedawcy, zdarzenia siły wyższej, nieprzewidywalne zakłócenia w pracy Sprzedawcy, brak prądu, opóźnienia transportowe i celne, uszkodzenie linii produkcyjnej, szkody transportowe, blokady dróg, ograniczenia czasowe w ruchu drogowym transportu ciężarowego, niedobory energii elektrycznej, niedobory materiałowe i surowcowe, ograniczenia w zakresie prowadzenia działalności, przemieszczania się, transportu wprowadzone aktami władzy publicznej itp. Niedotrzymanie terminu dostawy przez Sprzedawcę z ww. przyczyn powoduje, iż Kupującemu nie przysługują żadne roszczenia o naprawienie szkody wynikłej z tytułu niewykonania lub nieterminowego wykonania realizacji zamówienia.
 9. W przypadku gdy Strony uzgodniły odbiór Towaru przez Kupującego własnym transportem, odbioru należy dokonać w ciągu 5 dni roboczych po powiadomieniu o dostępności Towaru w magazynach Sprzedawcy. O planowanym terminie odbioru Towaru Kupujący zobowiązany jest poinformować Sprzedawcę z co najmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem.

 

§ 6 Odpowiedzialność

 1. Sprzedawca zapewnia, że sprzedawane przez niego rzeczy są zgodne z obowiązującymi normami i warunkami technicznymi.
 2. W przypadku zastrzeżeń Kupującego co do jakości rzeczy nabytych u Sprzedawcy, Kupujący najpóźniej w terminie 3 dni roboczych od momentu dostawy rzeczy powinien zawiadomić o tym Sprzedawcę na piśmie, załączając do zawiadomienia kopie dokumentów wydania lub dostawy towaru (WZ), faktur VAT oraz listu przewozowego.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przydatność rzeczy do zamierzonego przez Kupującego celu.
 4. Wyłączona jest odpowiedzialność Sprzedawcy za sposób, w jaki Kupujący wykorzystał lub zastosował zakupioną u niego rzecz oraz za skutki tych czynności.
 5. Strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady. „Postanowienie zdania poprzedzającego nie dotyczy umów zawieranych przez Sprzedawcę z konsumentami, tj. z osobami fizycznymi poza zakresem prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.”
 6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, w tym z tytułu rękojmi jeżeli:
  1. ujawniła się wada ukryta rzeczy, a Kupujący nie zgłosił takiej wady Sprzedawcy niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych po jej wykryciu,
  2. Kupujący nie przestrzegał warunków transportu i przechowywania wskazanych przez Sprzedawcę lub producenta lub Kupujący dokonał znaczących zmian lub ingerencji w rzecz sprzedaną.
 7. Odpowiedzialność Sprzedającego za utracone korzyści oraz szkody przyszłe lub pośrednie w związku z realizacją umowy jest wyłączona.
 8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie rzeczy (świadczenie usług) lub opóźnienia w dostawie z powodu: strajków, klęsk żywiołowych, pożarów, zamieszek, rewolucji, wypadków, kradzieży, awarii maszyn, niewykonania swoich obowiązków przez przewoźników, braku energii lub materiałów, ograniczeń administracyjnych lub prawnych uniemożliwiających lub opóźniających produkcję lub dostawę, a także z powodu innych wypadków wystąpienia Siły Wyższej.

 

§ 7 Odstąpienie od umowy

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 6. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:
  1. Pisemnie na adres sprzedawcy
  2. W formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@phu-mimax.pl
 2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
 1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
  1. obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo
  2. polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
 2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 1. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 2. Produkty – rzeczy ruchome:
 1. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny u Sprzedawcy). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 2. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
 1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 4. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 5. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 6. w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 1. Zawarte w niniejszym punkcie § 7 OWU postanowienia dotyczące konsumenta stosuje się również do Usługobiorcy lub Klienta będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarcze.

 

§ 8 Postanowienia dotyczące przedsiębiorców.

 1. Niniejszy § 8 OWU oraz wszystkie postanowienia w nim zawarte są skierowane i tym samym wiążą wyłącznie Klienta niebędącego konsumentem i dla umów zawartych z osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt lub braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży zostaje wyłączona.
 3. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.
 4. Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
 5. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży Ograniczenie kwotowe, o którym mowa w zdaniu poprzednim, ma zastosowanie do wszelkich roszczeń kierowanych przez Klienta w stosunku do Sprzedawcy. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści. Sprzedawca nie ponosi także odpowiedzialności za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 6. Jeżeli Kupujący opóźnia się z zapłatą jednej lub kilku należności, Sprzedający może uzależnić realizację dalszych dostaw od uiszczenia zapłaty albo udzielenia przez Kupującego dodatkowego zabezpieczenia takich należności. Sprzedający może także odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym. W tej sytuacji, wszystkie zobowiązania Kupującego wobec Sprzedającego stają się natychmiast wymagalne, z dniem odstąpienia przez Sprzedającego od umowy.
 7. Jeżeli Zamawiający dopuszcza się zwłoki w płatnościach, Sprzedający ma prawo do wyznaczenia Kupującemu dodatkowego terminu dla wykonania jego obowiązków z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływy terminu dodatkowego będzie uprawniony do odstąpienia od umowy. Sprzedający może także odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym. Sprzedający zastrzega sobie prawo do żądania naprawienia szkody wynikającej ze zwłoki, bez konieczności wyznaczania terminu dodatkowego.
 8. Jeżeli Sprzedający jest zobowiązany do spełnienia świadczenia wzajemnego wcześniej, zaś po podpisaniu umowy przez strony okaże się, że zaspokojenie roszczeń Sprzedającego, szczególnie roszczeń o zapłatę ceny, jest wątpliwe z uwagi na stan majątkowy zamawiającego, Sprzedający może powstrzymać się od spełnienia świadczenia do chwili, gdy Kupujący nie zapłaci ceny lub nie da stosownego zabezpieczenia w wyznaczonym przez Kupującego terminie. Prawo do wskazania rodzaju i wysokości zabezpieczenia należy wyłącznie do Sprzedającego. Bezskuteczny upływ wskazanego terminu upoważnia Kupującego do odstąpienia od umowy. Kupujący na żądanie Sprzedającego ma obowiązek udzielenia informacji o stanie majątkowym.

 

§ 9 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w Zamówieniu oraz w OWS zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeku Cywilnego oraz inne, odpowiednie, powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. Postanowienia §3 ust. 6 zd. 2, ust. 8 zd. 2 oraz § 6 ust. 8-11 i §9 ust. 3 OWS stosuje się do Kupującego zawierającego umowę ze Sprzedawcą w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, tj. do Kupującego niebędącego konsumentem.
 2. Wszelkie uzupełnienia i zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Sądem właściwy dla rozstrzygania wszelkich sporów mogących wyniknąć z umowy jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 4. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę oraz podmioty, na rzecz których Sprzedawca dokona cesji wierzytelności wynikającej z zawartej z Kupującym umowy, w celach związanych z ich działalnością, jego danych osobowych podanych w związku z zawarciem tej umowy
 5. W przypadku nieważności, bezskuteczności lub bezprzedmiotowości któregokolwiek z postanowień OWS, pozostałe postanowienia pozostają w mocy i są wiążące.

 

 

PHU MiMax MAGDA KABZA


ul. Żeromskiego 11/2

95-063 Rogów

 
biuro@phu-mimax.pl

+48 534 873 183

 

Godziny pracy


pon-pt: 8:00 - 16:00